ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται όλες οι πολιτικές ποιότητας και προστασίας που εφαρμόζονται καθημερινά – κατά την εκτέλεση των εργασιών – από διοίκηση, στελέχη, συνεργάτες της συμβουλευτικής εταιρείας «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» δραστηριοποιείται με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους του πελάτη μας με πλήρη εφαρμογή των αρχών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή/ Εθνική Νομοθεσία και τις Επαγγελματικές αρχές που μας διέπουν.

Βασική αρχή και δέσμευση της συμβουλευτικής εταιρείας «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» αλλά και αρχική φιλοσοφία κάθε στελέχους ή συνεργάτη της εταιρεία μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Η συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» υιοθετώντας την αρχή της διαρκούς βελτίωσης σε ατομικό, ομαδικό και εταιρικό επίπεδο, αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια.

Μέτοχοι και Διοίκηση στην συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» υπηρετούμε την βασική αρχή της δημιουργίας μας που είναι: επενδύουμε στους ανθρώπους μας και προσφέρουμε αξιόπιστες, αποτελεσματικές και προσποιημένες υπηρεσίες, με τον μέγιστο σεβασμό στον πελάτη μας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» μέσα από το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) που εφαρμόζει προσδοκά την μέγιστη αποτελεσματικότητα στην οργάνωση της εργασίας, τους αναγκαίους πόρους και το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την διεκπεραίωση της διαχείρισης της ποιότητας της εταιρικής λειτουργίας και εργασίας.

Ο γενικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η τήρηση και η βελτίωση των προδιαγραφών και των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που προσφέρονται έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών μας.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της συμβουλευτικής εταιρείας «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.

Μέσα στα πλαίσια του Διεθνές Προτύπου ISO 9001:2015 η εταιρεία: επισκοπή, ελέγχει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των εργασιών της.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» διαβλέποντας εγκαίρως τις διεθνείς εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς και έχοντας ως προτεραιότητα την Ασφάλεια Πληροφοριών πιστοποιήθηκε με το ISO 27001, το οποίο αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή, διασφαλίζοντας τη μέγιστη διαθεσιμότητα, την πλήρη ακεραιότητα και την απόλυτη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παράγονται λαμβάνονται και διακινούνται.

H συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» επιτυγχάνει με την εφαρμογή του ISO 27001 – Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, που εφαρμόζει η εταιρεία επιτυγχάνει: μείωση του κόστος από εξάλειψη λαθών – αστοχιών, δημιουργία προστιθέμενης αξίας κατά την παροχή υπηρεσιών και στρατηγική αξιόπιστης διαχείρισης ασφάλειας πληροφορίας

ISO 27001:2013 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR

Το GDPR ενθαρρύνει τη χρήση συστημάτων πιστοποίησης όπως το ISO 27001:2013, δεδομένου ότι στο πρότυπο αυτό περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας του και την προστασία των προσοπικών δεδομένων.

Η συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» με την υιοθέτηση συστήματος ISO 27001, είναι σε θέση να διαχειρίζεται σύνομμα την ασφάλεια των δεδομένων του σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς και Εθνικούς Κανονισμούς και σε ακολουθία με τις Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές.

Το GDPR εφαρμόζεται στην εταιρεία μας, μέσω του υπεύθυνου επεξεργασίας, της εταιρείας και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου τότε ο ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι αρχές και οι υποχρεώσεις του GDPR βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το πρότυπο ISO 14001 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2015 από την συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» βοηθάει την εταιρεία μας να αντιμετωπίσει σε περιβαλλοντικά θέματα, προκλήσεις νομικές, εμπορικής φύσεως και άλλες.

Το ISO 14001 ωθεί τους οργανισμούς να προλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας τους, δεσμεύοντας τους για την πρόληψη της ρύπανσης, την τήρηση της νομοθεσίας και τις συνεχείς βελτιώσεις.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, που μπορεί να εξασφαλίσει ότι μειώνονται τα περιβαλλοντικά ατυχήματα και οι νομικές ευθύνες, ενώ παράλληλα συμβάλει στον προσδιορισμό των ευκαιριών για μείωση υλικών και ενέργειας, στη μείωση αποβλήτων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαφόρων διεργασιών.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η πιστοποίηση ενός οργανισμού/μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301, επιβεβαιώνει την ικανοποίηση των απαιτήσεων του αντίστοιχου προτύπου.

Το πρότυπο ISO 22301 τονίζει τη σημασία της ανάγκης θέσπισης διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία και επιβίωσή των οργανισμών από κινδύνους διαταραχής, που τυχόν μπορεί να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Η συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» μέσα στα παλίσια του προτύπου ISO 22301 έχει προσδιορίσει τους κινδύνους που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών της ή της λειτουργία της και έχει καταστρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο (μέσω αυτόνομων πολιτικών) για την αντιμετώπιση των απειλών – κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών ή δυνατοτήτων, ώστε να διασφαλίσει με απόλυτη επιτυχία βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματική συνέχεια.

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Το πρότυπο ISO 37001:2016 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει έναν οργανισμό να δημιουργήσει, να εφαρμόσει, να διατηρήσει και να βελτιώσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας, μέσω μιας σειράς μέτρων και ελέγχων που αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια ορθή πρακτική κατά της δωροδοκίας.

H εφαρμογή του προτύπου ISO 37001 από την συμβουλευτική εταιρεία «Business Partner Network – Επιχειρηματικοί & Οικονομικοί Σύμβουλοι» προλαμβάνει τον κίνδυνο της εσωτερικής – εξωτερικής διαφθοράς και ελαχιστοποιεί περιπτώσεις δωροδοκίας και μαύρου χρήματος.

9
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις βασικές μας αξίες, στην Business Partner Network – Οικονομικοί & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι πιστεύουμε πως ο καθένας δικαιούται να του συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αναγνωρίζουμε τον ρόλο μας στην κοινωνία και την ευθύνη μας να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεσμευόμαστε να προλαμβάνουμε ή να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πράξεις βίας ή παρενόχλησης, που προκαλούνται ή συνδέονται με τις υπηρεσίες μας και να αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά, εάν συμβούν.

Στη Εταιρεία μας «B.P.N.» σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα πρακτικά μέτρα για την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών για την προστασία των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των επισκεπτών μας από προβλέψιμους κινδύνους στο χώρο εργασίας. Τηρούμε τις ισχύουσες νομικές προδιαγραφές και ρυθμίσεις. Σε κάθε απόφαση μας, διασφαλίζουμε την εγγενή ασφάλεια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης των συστημάτων και διαδικασιών μας, την παροχή των απαραίτητων πόρων και την αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των πρακτικών μας.

Η πολιτική εξάλειψης της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, που εφαρμόζουμε ως εταιρεία (με την σύμφωνη γνώμη μετόχων, στελεχών, συνεργατών) εκφράζει τη μηδενική μας ανοχή στη βία, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

10
E.S.G. & ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ESG (Environmental, Social, and Governance):

Ο όρος «E.S.G» αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα.

Μέσω δεικτών που καταγράφουν επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (δείκτες E.S.G) αποτυπώνεται η ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν αξία και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

SDG (Sustainable Development Goals)

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α) των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν ένα σημαντικό πλαίσιο για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να συμβάλουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η εταιρεία «B.P.N.» επικεντρώνεται σε στόχους που αντανακλούν την δέσμευσή της για την: Ισότητα των Φύλων (ΣΒΑ 5), Αξιοπρεπείς Συνθήκες Εργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης (ΣΒΑ 8), Μείωση της Ανισότητας (ΣΒΑ 10) και Συνεργασία για τους Στόχους (ΣΒΑ 17).

Η εταιρεία «Β.P.N.» σε πλήρη εναρμόνιση με τα στελέχη και τους συνεργάτες της επιδιώκει συνεργασίες και εταιρικές σχέσεις με άλλες εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς, και μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να συνεργαστεί για την επίτευξη των Σ.Β.Α.

This is default text for notification bar